Какво реши МС днес – www.359news.bg

Какво реши МС днес

Над 1 млн. лв. получават общини по Националната програма „Осигуряване на съвременна образователна среда“

 

Министерският съвет одобри допълнителни трансфери от бюджета на МОН по бюджетите на общини в размер на 1 062 114 лв. Средствата се отпускат за реализацията на проекти по два от модулите на Националната програма „Осигуряване на съвременна образователна среда“.

По модул „Модернизиране на системата на професионалното образование“ се предоставят 289 312 лв., с които ще бъдат ремонтирани и оборудвани учебни кабинети за професионална подготовка и учебно-производствени бази на училищата. Ще бъдат осигурени също учебни видеофилми и софтуерни продукти, както и транспортни средства за провеждане на училищни практики в реална работна среда.

По модул „Подкрепа на целодневното обучение на учениците“ са предвидени 772 802 лв., с които ще се оборудват класни стаи за занимания в часовете, предназначени за дейности по интереси или организиран отдих. Ще бъдат финансирани и дейности, свързани със закупуването на обзавеждане, консумативи и материали, книги и игри.

Правителството одобри и промени в Националната програма „Обучение за ИТ кариера“. Те позволяват създаването на пет центъра за софтуерно обучение към професионални гимназии, работещи в партньорство с висши училища и представители на ИТ бизнеса. Центровете са в Правец – към Професионалната гимназия по компютърни технологии и системи и Техническия университет в София; в Русе – към ПГ по електротехника и електроника „Апостол Арнаудов“ и Русенския университет „Ангел Кънчев“; в Пловдив – към МГ „Акад. Кирил Попов“ и ПУ „Паисий Хилендарски“; в Бургас – към ПГ по електротехника и електроника „К. Фотинов“ и Университета „Проф. д-р Асен Златаров“; в София – към Технологичното училище „Електронни системи“ и Техническия университет, София.

Центровете следва да създадат цялостна организация по реализиране на Националната програма „Обучение за ИТ кариера“, както и да провеждат обучението на учениците от цялата страна. Част от обучението може да се провежда и в професионални гимназии и училища, в които се осъществява професионално образование по държавен план-прием за придобиване на професионална квалификация по специалности от професии в професионално направление „Компютърни науки“.

Чрез обособяването на центровете ще се осигури ефективно партньорство „училище – университет – ИТ бизнес“.

 

 

Одобрени са допълнителни места за студенти по „Фармация“, „Медицинска сестра“ „Акушерка“ и „Кинезитерапия“

 

Правителството одобри допълнително 95 места за субсидирано от държавата обучение на студенти по специалностите от регулираните професии „Фармация“, „Медицинска сестра“, „Акушерка“ и „Кинезитерапия“ за учебната 2017/2018 г. Те ще бъдат разпределени между Медицинския университет в Плевен, където се откриват още 15 места за фармацевти, и Югозападния университет „Неофит Рилски“, в който допълнителните места са за специалностите „Акушерка“ – 12, „Медицинска сестра“ – 30, и „Кинезитерапия“ – 38.

Исканията са на академичните ръководства на висшите училища.

Допълнителният прием има за цел да създаде възможности за подготовка на висококвалифицирани медицински кадри за системата на здравеопазването и по този начин да се намали недостигът и да се удовлетвори увеличеното търсене на медицински кадри в съответните региони на страната.

 

 

Правителството се разпореди с имоти – държавна собственост

 

Министерският съвет отне от МВР поради отпаднала необходимост правото на управление върху имоти в страната, ползвани от „Специалната куриерска служба“, и го предостави на Държавната комисия по сигурността на информацията. Решението е следствие от приетите от началото на 2017 г. промени в Закона за МВР, според които дирекция „СКС“ преминава от вътрешното ведомство в структурата на ДКСИ. Имотите се намират София, Монтана, Шумен, Велико Търново, Видин, Русе, Ямбол, Смолян, Пазарджик, Благоевград, Стара Загора, Бургас и с. Лозно, община Кюстендил.

Терен от 41 дка и построените в него сгради, ползвани от Професионалната гимназия по селско стопанство „Марко Марков“ в с. Георги Дамяново, област Монтана, става общинска собственост. Това се налага поради обявяването на учебното заведение за общинско и изваждането му от структурата на Министерството на земеделието, храните и горите.

Държавно предприятие „Национална компания железопътна инфраструктура“ получава девет имота с обща площ 10 дка за изграждане на пътен надлез в с. Триводици. Терените са дарени безвъзмездно от община Стамболийски на Министерството на транспорта, информационните технологии и съобщенията. Изграждането на пътен надлез в селото ще осигури преминаване на жп линията Септември – Пловдив. Съоръжението ще бъде построено в рамките на проекта за модернизация на железопътната отсечка Септември – Пловдив, финансиран със средства от ОП „Транспорт и транспортна инфраструктура“ 2014-2020 г.

Одобрена беше и промяна в решение на МС от 2002 г., с което се допълва имуществото, предоставено за управление на Държавно предприятие „Транспортно строителство и възстановяване“. С промените към предоставените за управление на предприятието активи се добавят имоти и вещи на закритите Войски на Министерството на транспорта, както се отстраняват също неточности и липси в описанията им.

Поради отпаднала необходимост от НАП беше отнето правото на управление върху имот в Самоков – партерни помещения в сграда на ул. „Македония“ №34 в града. Статутът на имота е променен от публична в частна държавна собственост.

 

 

Правителството одобри позицията на България

за 10-ата Европейска регионална среща на МОТ

 

Правителството одобри позицията и делегацията на България за 10-ата Европейска регионална среща на Международната организация на труда (МОТ). Форумът ще се проведе в периода 2-5 октомври в Истанбул. Българската делегация ще се ръководи от заместник-министъра на труда и социалната политика Зорница Русинова.

Основните теми, които ще се обсъждат на форума, са: достойни работни места за всички, организация на труда и производството, управление на труда, труд и общество.

В рамките на регионалната конференция ще бъде проведена неформална министерска среща по темата за достъп на мигранти и бежанци до пазара на труда.

 

 

 

 

„Баластриери“ ЕООД е новият концесионер

на находище „Яковия чифлик“

 

Пловдивското дружество „Баластриери“ ЕООД е новият концесионер на находище „Яковия чифлик“, реши правителството, одобрявайки поисканата от предишния концесионер промяна.

Находището, от което от което се добиват строителни материали – пясъци и чакъли, се намира на територията на община Асеновград. Концесията за него е предоставена през април 2015 г. за 35 години на „Асеновградски строител“ ООД. С правителственото решение правата и задълженията по предоставената концесия се прехвърлят изцяло на „Баластриери“ ЕООД, като условията по концесионния договор остават без промяна.

 

 

Актуализират се правомощията

на Междуведомствения съвет за изпълнение

на ангажиментите на България

в областта пространствените данни

 

Правителството утвърди промени в Правилника за дейността, структурата и организацията на работа на Междуведомствения съвет по пространствени данни и засили правомощията на консултативния орган за ускорено изпълнение на ангажиментите на България в областта на пространствените данни.

Междуведомственият съвет е създаден в изпълнение на разпоредби от Закона за достъп до пространствени данни, а действащият досега Правилник за дейността на Съвета датира от 2010 г.

Промените задължават всички органи на публичната власт да прилагат Закона за достъп до пространствени данни, ако събират, създават, поддържат и разпространяват актуализирани бази от пространствени данни. Междуведомственият съвет ще координира събирането на информацията, необходима за ежегодното докладване за напредъка по внедряването на европейската Директива 2007/2/ЕО (INSPIRE), чрез която се създава Инфраструктура за пространствена информация в Европейската общност (INSPIRE).

Съветът също ще контролира създаването, управлението, поддръжката на Национален портал за пространствени данни.

Председател на Междуведомствения съвет е председателят на Държавна агенция „Електронно управление“ или оправомощено от него длъжностно лице, а заместник-председатели са заместник-министър на околната среда и водите и заместник-министър на регионалното развитие и благоустройството. Работата на Междуведомствения съвет ще бъде подпомагана от секретар и технически сътрудник.

 

 

Салдото по консолидираната фискална програма

за първото полугодие на 2017 г. е в размер

на 1 745,8 млн. лв.

 

Правителството одобри Доклада за касовото изпълнение на консолидираната фискална програма за първото полугодие на 2017 година.

На база данни от тримесечните отчети за касовото изпълнение на бюджетите на първостепенните разпоредители с бюджет, бюджетното салдо по консолидираната фискална програма (КФП) за първото полугодие на 2017 г. е положително в размер на 1 745,8 млн. лв. и се формира от превишение на приходите над разходите по националния бюджет в размер на 1 777,2 млн. лв. и дефицит по европейските средства в размер на 31,4 млн. лева.

Постъпилите приходи и помощи по КФП към 30.06.2017 г. са в размер на 17 483,1 млн. лв. Изпълнението на годишните разчети в групата на данъчните приходи е добро, като към полугодието са постъпили 51,9 на сто от данъчните приходи, планирани за цялата 2017 г. Неданъчните приходи остават близки до отчетените за първите шест месеца на 2016 г., докато при постъпленията от помощи се отчита намаление основно поради базов ефект в 2016 г., свързан с възстановени в началото на 2016 г. разходи от ЕК към България, които са извършени в края на 2015 г., когато бе пикът на плащанията по проектите по предходния програмен период 2007-2013 г. Поради тази причина общите приходи и помощи по КФП са номинално по-ниски от отчетените към полугодието на 2016 г., но ако се елиминира влиянието на европейските средства на съпоставима база приходите по националния бюджет отчитат номинален ръст от 6,5 на сто.

Общата сума на данъчните постъпления (вкл. приходите от осигурителни вноски) към края на месец юни възлиза на 14 538,2 млн. лв., което представлява 51,9% от годишните разчети. Съпоставени с първото полугодие на 2016 г., данъчните постъпления нарастват номинално със 7,8% (1 049,5 млн. лв.). В структурно отношение най-значителен ръст се отчита при постъпленията от социално и здравноосигурителни вноски.

Приходите в частта на преките данъци са в размер на 2 771,0 млн. лв., което е 54,4% от годишните разчети за 2017 година. Съпоставени с първото полугодие на предходната година, приходите в групата нарастват с 9,1%, за което допринасят основно нарасналите постъпления от данъка върху доходите на физически лица, както и тези от корпоративния данък.

Приходите от косвени данъци са в размер на 7 110,3 млн. лв., което е 50,7% от разчетите по ЗДБРБ за 2017 година. Постъпленията от ДДС са в размер на 4 730,9 млн. лв. или 53,9% от планираните за годината и с 375,3 млн. лв. повече спрямо същия период на 2016 година. Невъзстановеният данъчен кредит на фирми към 30.06.2017 г. е в размер на 64,9 млн. лева. Приходите от акцизи възлизат на 2 269,8 млн. лв. (45,1% от разчетените за годината). Постъпленията от мита са 93,2 млн. лв. или 56,1% от разчета за годината.

Постъпленията от други данъци (вкл. имуществени данъци и др. данъци по ЗКПО) са в размер на 628,0 млн. лв. или 63,4% изпълнение на годишните разчети.

Приходите от социално и здравноосигурителни вноски са 4 029,0 млн. лв., което представлява 50,8% от разчетените за годината. Съпоставено със същия период на предходната година, приходите от осигурителни вноски нарастват номинално с 14,3% (504,7 млн. лева).

Неданъчните приходи са в размер на 2 274,4 млн. лв., което представлява 47,8% изпълнение на годишните разчети.

Разходите по консолидираната фискална програма (вкл. вноската на България в бюджета на ЕС) към края на месец юни 2017 г. възлизат на 15 737,3 млн. лв., което е 42,8% от годишните разчети. За сравнение – разходите по КФП към юни 2016 г. бяха в размер на 14 638,7 млн. лева. Нарастването на разходите спрямо същия период на 2016 г. е основно поради по-високия размер на социалните и здравноосигурителни плащания, базов ефект при разходите за пенсии от увеличението им от юли 2016 г., разходите за субсидии и по-високите разходи за персонал, включително и поради ръста на разходите за осигурителните вноски, свързан с увеличения размер на осигурителната вноска за фонд „Пенсии за лицата по чл. 69“ с 20 пр. п. спрямо 2016 г. Независимо от номиналното увеличение на разходите спрямо същия период на предходната година, съпоставено с разчетите за годината, изпълнението на разходите към полугодието се развива в рамките на планираните със ЗДБРБ за 2017 г. средства и не се очертава натиск от страна на разходите върху бюджетното салдо.

Нелихвените разходи са в размер на 14 814,7 млн. лв., което представлява 42,9% от годишните разчети. Текущите нелихвени разходи към 30.06.2017 г. са в размер на 13 961,0 млн. лв. (49,3% от разчета за годината), капиталовите разходи (вкл. нетния прираст на държавния резерв) възлизат на 853,7 млн. лв. (13,8% от разчетите към ЗДБРБ за 2017 г.). Лихвените плащания са в размер на 434,3 млн. лв. или 52,5% от планираните за 2017 година.

Частта от вноската на България в бюджета на ЕС, изплатена към 30.06.2017 г. от централния бюджет, възлиза на 488,3 млн. лв., което е в съответствие с действащото към момента законодателство в областта на собствените ресурси на Европейските общности.

Размерът на фискалния резерв към 30.06.2017 г. е 13,2 млрд. лв., в т.ч. 12,2 млрд. лв. депозити на фискалния резерв в БНБ и банки и 1,0 млрд. лв. вземания от фондовете на Европейския съюз за сертифицирани разходи, аванси и други.

 

Нова наредба улеснява доставчиците на горива

и енергия за транспорта

 

Правителството прие Наредба за условията, реда и начина за изготвяне и верификация на докладите на доставчиците на горива и енергия за транспорта. С Наредбата се установява методика за доставчиците на горива, по която ще се оценяват точно емисиите на парникови газове през целия жизнен цикъл на горивата, които доставят, с оглед изпълнение на задължението им да намалят най-малко с 6% интензитета на доставените горива и енергия в сравнение с 2010 г.
В документа се доразвиват съществуващите разпоредби на чл. 64-66 от Закона за ограничаване изменението на климата (ЗОИК), без да се въвеждат нови задължения. За максимално улеснение за бизнеса, докладването ще се извършва по електронен път, в електронен формуляр на български език с интерактивни менюта, качен на интернет страницата на МОСВ. При попълването на данните за произход, търговското наименование и обемите на доставените горива автоматично ще се изчислява енергийното съдържание и ще се определя интензитетът на емисиите на парникови газове през целия жизнен цикъл на отделните обеми горива.

За улеснение на бизнеса формулярът е общ за двете докладвания – по чл. 64, ал. 3 и 4 от ЗОИК. Намален е броят на задължителните докладвания чрез обединяването им.

Предвидено е облекчение за малките и средни предприятия. За произход на горивата и място на закупуване те ще докладват само „от ЕС“ или „извън ЕС“.

 

 

Одобрени са българските позиции

за заседания на Съвета на ЕС

 

Правителството одобри позицията на България за участие в неформалното заседание на Съвета на ЕС по икономически и финансови въпроси (ЕКОФИН), което ще се проведе на 15 и 16 септември в естонската столица Талин.

На него ще бъде обсъдено задълбочаването на Икономическия и паричен съюз, взаимодействието на правилата и институциите в него и повишаването на въздействието на финансите на ЕС. В дневния ред е предвидено и разглеждане на технологичните иновации и финансовите регулации в контекста на Съюза на капиталовите пазари. Обект на дискусия ще бъдат също предизвикателствата пред корпоративното данъчно облагане в цифровата икономика, както и ефективността на разходите и устойчивостта на митническите информационни системи.

В Талин на неформално заседание предстои да се съберат и министрите по енергетика на ЕС. На 19 и 20 септември те ще обсъдят теми, свързани с модела на европейския електроенергиен пазар. Ще бъдат разгледани възможностите за потребителите и регионалното сътрудничество в ЕС в контекста на законодателния пакет на ЕК „Чиста енергия за всички европейци“.

Втората работна сесия на заседанието, на 20 и 21 септември, ще се проведе съвместно с министрите по транспорта и ще бъде съсредоточена върху предизвикателствата за постигане на целите на Енергийния съюз и Единното европейско транспортно пространство по отношение на развитието на инфраструктурата след 2020 г. при прилагане на Механизма за свързване на Европа. Ще се обсъди и темата „Въздушна сигурност, осигуряваща по-голямо териториално сближаване в Европа.

Правителството одобри също българската позиция за Съвет „Правосъдие и вътрешни работи“, който ще заседава в частта „Вътрешни работи“ на 14 септември в Брюксел. Темите са свързани с борбата с тероризма, както и с текущото състояние и последващите действия по отношение на миграцията.

 

 

Одобрен е модел за централизирано персонализиране на български лични документи

с децентрализирано административно обслужване на гражданите

 

Правителството одобри модел за централизирано персонализиране на български лични документи с децентрализирано административно обслужване на гражданите.

Централизираната автоматизирана информационна система позволява децентрализирано административно обслужване на гражданите, с пълен контрол на актуалността на информацията, свързана с българските лични документи, и онлайн предаване на заявките за персонализация на документи към Системата за управление на персонализацията в съответен персонализационен център.

Система за цифров подпис осигурява записа в електронния носител на информация, вграден в българските лични документи, като защитава от непозволено четене записаните биометрични данни. Чрез подписване на данните в носителя държавата гарантира автентичността им и автентичността на издателя на документа.

Основно предимство на централизираната персонализация е физическото съсредоточаване на производството на едно място, към което могат да бъдат приложени всички мерки и средства за надеждност и сигурност от най-висок клас в целия производствен процес. Тя ще осигури и по-ефективно и по-гъвкаво реализиране на промени в дизайна, в защитите и други елементи в българските лични документи, съобразно изискванията на регламенти на ЕС и препоръките на Международната организация на гражданската авиация (ICAO).

Съсредоточаването на дейността на едно физическо място намалява неколкократно разходите, които биха били направени за закупуването на оборудване за 30 пункта за персонализация и техническата му поддръжка на територията на цялата страна, както и осигуряването на подходящи условия (сигурност при съхранение на празните бланки; безопасни условия на труд; технологични условия, свързани с настройки на оборудването и др.). При централизираната персонализация се осигуряват технологични условия и условия за висока сигурност и надеждност само в една локация, което позволява финансовият ресурс да се насочи към по-високотехнологично и по-високонадеждно оборудване за персонализация.

Централизираната персонализация на българските лични документи ще бъде реализирана при запазване функциите на действащите в МВР системи – Национален автоматизиран информационен фонд „Национален регистър за български лични документи“ и Системата за цифров подпис, както и децентрализираното административно обслужване на гражданите.

С предлагания модел се предвижда децентрализираният прием на заявления за документи да бъде запазен, като за местата, обслужващи по-голям брой граждани, ще се търсят възможности за осигуряване на допълнителни места за прием на заявления. Предвижда се също при подаване на заявление, независимо в кой град, гражданинът да може да посочи къде би желал да получи готовия документ.

 

 

Правителството одобри проекти за сътрудничество с Полша и с Япония в областта на науката

 

Правителството одобри проекта на програма за сътрудничество между българското Министерство на образованието и науката и министъра на науката и висшето образование на Полша в областта на науката и висшето образование за периода 2017-2021 година.

С документа се определят квотите за обмен на студенти и докторанти, изучаването на български и полски език в действащите лекторати в университети на двете страни и провеждането на летни училища по език, литература и култура, организирани на реципрочна основа. Насърчава се и прякото сътрудничество между висшите училища и научните организации чрез реализация на съвместни проекти.

Одобрен беше и проектът на меморандум за сътрудничество между МОН и Министерството на образованието, културата, спорта, науката и технологиите на Япония. Целта му е да се улесни процедурата за провеждане на научно-техническо сътрудничество и на двустранни конкурси за съвместни проекти между български и японски научни организации. Документът насърчава сътрудничеството в областта на науката и технологиите между висши училища, изследователски и научни институти от двете страни.

Предвижда се и създаването на Съвместна комисия за научно и технологично сътрудничество с цел ефективно осъществяване на дейности от взаимен интерес.

 

 

Продължава българското участие

в Европейското изследване на ценностите

 

Правителството одобри предоставянето на 76 300 лева за финансиране участието на България в Европейско изследване на ценностите. Това е най-мащабният европейски изследователски проект в областта на социалните науки, който стои в основата на стотици задълбочени академични анализи и вземането на политически решения на най-високо равнище в ключови периоди от най-новата европейска история.

Изследването се ръководи от Съвет на програмните директори, съставен от водещи учени от най-реномираните европейски университети, аташиран към Института за социални науки в Кьолн, Германия, GESIS, където се пази пълен архив от всички проучвания до този момент. От българска страна от 1990 г. досега програмен директор е проф. Георги Фотев.

Участието на България дава възможност на страната да продължи да присъства в научната карта на Европа по социални науки за следващите десет години. Данните и извършените на тяхна основа анализи са в основата на редица важни решения както на национално, така и на общоевропейско равнище, тъй като се отнасят до фундаментални въпроси, свързани с европейската идентичност.

 

 

С промени в Закона за експортния контрол

се намалява административната тежест

 

Правителството одобри промени в Закона за експортния контрол на продукти, свързани с отбраната, и на изделия, и технологии с двойна употреба.

С предлаганите на Народното събрание изменения се прецизират съществуващи текстове с цел тяхното оптимизиране и еднозначното им тълкуване.

Освен това се намалява и административната тежест за заявителите чрез отпадане на някои изисквани досега документи. Това са единен идентификационен код, както и удостоверение от съответната териториална дирекция на Националната агенция за приходите за липсата на ликвидни и изискуеми публични вземания. Документите ще бъдат осигурявани по служебен път.

Предложените промени ще доведат до създаването на по-благоприятни условия за бизнеса чрез отпадането, облекчаването и оптимизиране на част от сега действащите административни процедури.

 

 

Правителството предлага промени в Закона

за изпълнение на Регламент (ЕО) 1236/2005

 

Правителството одобри и предлага на Народното събрание промени в Закона за изпълнение на Регламент на Съвета (ЕО) №1236/2005 относно търговията с някои стоки, които биха могли да бъдат използвани с цел прилагане на смъртно наказание, изтезания или други форми на жестоко, нечовешка или унизително отнасяне или наказание.

С приетите изменения се въвежда ред за издаване на разрешения за предоставяне на брокерски услуги, транзит и оказване на техническа помощ за стоки с цел предотвратяване случаите на тяхното неправомерно използване.

Въвежда се Генерално разрешение на Съюза за износ. Неговата цел е създаване на единен конкурентноспособен пазар и гарантиране на равни условия за всички износители от Съюза, когато изнасят стоки, описани в Регламента.

С одобряването на проекта отпада изискването заявителят да предоставя актуално удостоверение за вписване в Търговския регистър, копие на решението за първоначална регистрация на търговеца, ЕИК, БУЛСТАТ, както и акт за учредяване на юридическото лице, ако не е търговец, с цел изпълнение на мерките заложени в Решение на Министерски съвет №338/23.06.2017 за намаляване на административната тежест върху гражданите и бизнеса.

 

 

 

 

България ще се присъедини

към Рамкова конвенция на етиката в туризма

 

Министерският съвет одобри проект на Рамкова конвенция на етиката в туризма и проект на Факултативен протокол към нея на Световната организация по туризъм (COT). Това са първите задължителни документи, които организацията някога е съставяла. Съдържанието на Конвенцията е изцяло базирано на Глобалния кодекс на етика в туризма и цели да утвърди ценностите в отрасъла.

Рамковата конвенция на етиката в туризма на COT ще налага изпълнението на принципите, заложени в Глобалния кодекс, което досега е било пожелателно. Към момента Глобалният кодекс на етика в туризма е приет от 61 от страните членки на COT. Факултативният протокол, допълващ Рамковата конвенция, създава механизъм за разрешаване на евентуални спорове, възникнали при прилагането на Конвенцията.

Приемането на Рамковата конвенция на етиката в туризма и на Факултативния протокол към нея е предвидено да стане в рамките на 22-ата сесия на Генералната асамблея на COT, която се провежда в гр. Чънду, Китай, в периода 11-16 септември 2017 г.

 

 

Създава се ново държавно дружество към ММС – „Сердика спортни имоти“ ЕАД

 

Правителството одобри създаването на ново държавно дружеството към Министерството на младежта и спорта – „Сердика спортни имоти“ ЕАД.

Капиталът на дружеството, на който държавата е едноличен собственик, се формира чрез апортиране на имоти – спортен комплекс „Българска армия“; спортно-тренировъчна база – Панчарево; спортен комплекс „Червено знаме“ и част от спортен комплекс „Къро“. Имотите са собственост на Министерството на младежта и спорта и до този момент не са включени в капитала на нито едно от съществуващите дружества, на които министерството е принципал.

Създаването на ново дружество ще осигури по-широк кръг от възможности за реализация на тези спортни имоти чрез публично-частно партньорство, отколкото ако бъдат включени в активите на някое от съществуващите вече дружества – „Национална спортна база“ ЕАД и „Академика 2011“ ЕАД
Коментирай

Вашият имейл адрес няма да бъде публикуван. Задължителните полета са отбелязани с *