Какво реши МС днес… – www.359news.bg

Какво реши МС днес…

Над 18 000 души ще започнат работа

от Националния план за действие по заетостта

през 2018 г.

 

Над 18 000 безработни ще започнат работа по програми и мерки, предвидени в Националния план за действие по заетостта през 2018 г. Документът беше одобрен на днешното правителствено заседание. В него се предвижда над 10 600 души да бъдат включени в обучения, за да станат по-конкурентоспособни на пазара на труда. Финансирането на заложените дейности ще е в рамките на утвърдените средства за активна политика на пазара на труда – 73 млн. лв.

От 2018 г. се предвижда да се увеличи трудовото възнаграждение на наетите по плана безработни. Заплатите на младежите, включени в програма „Старт на кариерата“, ще се повишат от 550 лв. на 600 лв., на младежките медиатори към общините – от 580 лв. на 630 лв., а на психолозите и мениджърите на случай – от 600 лв. на 650 лв. Заплатите на ромските медиатори със средно образование ще се увеличат от 500 лв. на 550 лв., а на тези с висше образование – от 550 лв. на 600 лв. Средствата за подкрепена заетост на лица с трайни увреждания или други групи в неравностойно положение, наети на несубсидирани работни места, ще нараснат от 300 лв. на 500 лв.

Трудовите възнаграждения на включените в субсидирана заетост ще бъдат съобразени с минималната работна заплата, която от началото на 2018 г. е 510 лева при пълен работен ден. Субсидираното трудово възнаграждение за един нает по всички мерки от плана по заетостта ще се увеличи от 300 лв. на 400 лв. При наемане на безработен с висше образование ще се субсидират 480 лв. и дължимите осигуровки. Останалата част от трудовото възнаграждение ще се осигурява от работодателя.

Предвижда се мярката за насърчаване на работодателите да наемат продължително безработни да включва пълно финансиране на разходите за техните заплати и осигуровки. По регионалните програми за заетост на 28-те области се предвижда през 2018 г. работа да започнат 2000 безработни. По проект „Красива България“ ще се осигури заетост на 200 души.

 

 

Бойко Пенков е определен за член на УС

на Центъра за оценка на риска

по хранителната верига

 

Правителството назначи заместник-министъра на здравеопазването д-р Бойко Пенков за член на Управителния съвет на Центъра за оценка на риска по хранителната верига. Той заема мястото на д-р Мирослав Ненков след промяната в ръководния състав на Министерството на здравеопазването.

Управителният съвет на Центъра за оценка на риска по хранителната верига се състои от петима членове, които включват директора на центъра – проф. д-р Бойко Ликов, заместник-министрите на земеделието, храните и горите д-р Цветан Димитров и д-р Лозана Василева и заместник-министрите на здравеопазването д-р Бойко Пенков и Светлана Йорданова.

Центърът извършва научна оценка на риска по проблеми, които пряко или косвено засягат здравето на животните и растенията, растителните продукти и растителния репродуктивен материал, както и безопасността на храните и фуражите. Центърът изготвя научни становища до компетентните органи и институции, които са основа за вземане на решения по управлението на рисковете по хранителната верига.

 

 

Отчуждават се имоти за изграждане

на обходния път на Поморие

 

Правителството отчужди имоти и части от имоти – частна собственост, необходими за изграждането на обходния път на Поморие. Терените се намират в землището на града. Финансирането на отчуждителната процедура се осигурява от Агенция „Пътна инфраструктура“.

Решението на Министерския съвет може да бъде обжалвано по реда на АПК в 14-дневен срок от съобщаването му на заинтересованите лица.

От публична в частна държавна собственост беше променен статутът на имот в гр. Клисура. Това е ветеринарна лечебница от две сгради и прилежащ терен с площ 1,4 дка. Промяната в статута ще позволи извършването на разпоредителна сделка от Министерството на земеделието, храните и горите.

 

 

 

Прокурор Иванка Которова е определена

за национален член в Евроюст

 

Прокурорът от Върховната касационна прокуратура Иванка Которова е определена от правителството за национален член в Евроюст от страна на България. Помощник на националния член ще бъде прокурорът от Софийската градска прокуратура Димитър Хаджийски. Мандатът и на двамата е четири години, считано от 12 февруари 2018 г. Сега национален член в Евроюст е Камен Михов, чийто мандат изтича на същата дата.

Евроюст е специализирана структура на Европейския съюз със седалище в Хага. Създадена е като орган за засилване на борбата с тежката престъпност. Задачата й е да подкрепя и засилва координацията и сътрудничеството между националните органи за разследване и съдебно преследване на тежката престъпност, засягаща две или повече държави членки.

 

 

Косово открива почетно консулство в България

 

Правителството даде съгласието си Република Косово да открие почетно консулство в България и да назначи Пламен Копчев за свой почетен консул.

Пламен Копчев притежава богат професионален опит в областта на туризма, търговията с петролни продукти, както и в сферата на високите технологии. Член е на Управителния съвет на „Слънчев бряг“ АД и на Съюза на собствениците на хотели на к. к. „Слънчев бряг“. Има опит като административен ръководител от работата си в БДЖ.

Политическият диалог между България и Косово се развива все по-интензивно през последната половин година, което създава предпоставки за активизиране на двустранните икономически отношения в области като туризма, енергетиката, строителството, инфраструктурата, телекомуникациите, както и в сферата на културата. Откриването на почетно консулство на Република Косово у нас ще стимулира развитието на сътрудничеството в тези области.

Седалището на почетния консул на Косово е град Несебър, а консулският му окръг обхваща територията на цялата страна.

 

 

 

 

 

Утвърдено е българо-македонското споразумение

за намаляване на тарифите за роуминг

 

Правителството утвърди подписания на 23 ноември 2017 г. в Струмица Меморандум за разбирателство между Министерството на транспорта, информационните технологии и съобщенията на Република България и Министерството на информационното общество и администрацията на Република Македония за намаляване на международните тарифи за роуминг за телекомуникационни услуги.

Документът предвижда страните да насърчават мобилните оператори да постигнат конкретни споразумения помежду си, които да доведат до трайното намаляване на международните тарифи на роуминг услугите. В момента те са едни от най-високите в Европа – между 2,99 лв. и 6,99 лв. на минута и около 25 лв. на мегабайт.

Отпадането на роуминга на страните от Западните Балкани с Европейския съюз е сред приоритетите на българското правителство и на българския еврокомисар Мария Габриел. То е част от мерките за подобряване на свързаността на всички равнища в региона, което пряко ще се отрази на контактите между гражданите и фирмите. Наред с политическата подкрепа за европейската интеграция на Западните Балкани, правителството е решено да подкрепи и редица практически решения, които да подпомогнат развитието на региона като общ пазар от 22 млн. души.

 

 

15 държави от ЕС създават многонационално модулно медицинско формирование

 

Правителството одобри присъединяването на България към Програмно споразумение за многонационално модулно медицинско формирование. Документът ще бъде подписан също от Австрия, Белгия, Кипър, Чехия, Финландия, Германия, Гърция, Унгария, Италия, Холандия, Румъния, Словения, Испания и Швеция, както и от Европейската агенция по отбрана.

Споразумението е част от инициативата на ЕС „Обединяване и споделяне“. Целта на проекта е да бъдат смекчени критичните военномедицински дефицити в държавите членки. Концепцията за многонационална медицинска поддръжка позволява дори и на страни с относително ограничени ресурси в тази сфера да участват в модулни медицински формирования чрез обединяване и споделяне на способности и по този начин да допринасят за предоставянето на възможно най-добрата медицинска помощ по време на мисии или операции в рамките на Общата политика за сигурност и отбрана на Европейския съюз.

От българска страна в проекта участва Военномедицинската академия.

 

 

България и Индия приемат нова програма

за културен и образователен обмен

 

Министерският съвет одобри проекта на междуправителствена програма на България и Индия за сътрудничество в областта на науката, образованието и културата в периода 2018-2020 г. С решението се осигурява продължаването на културния, образователния и научния обмен между двете страни.

Програмата има за цел подпомагане на развитието на българистиката в Индия, както и на индологията в България чрез осигуряване на лектори за висши училища и от двете страни. Тя ще допринесе и за взаимното популяризиране на културата и изкуството на България и Индия чрез разширяване на контактите между заинтересованите институции. Предвижда се възможност за организиране на художествени изложби, размяна на изпълнителски групи, обмен на специалисти в научната област и в областта на управление на културата, популяризиране на българското кино в Индия.

 

 

Одобрена е българската позиция за заседание

на ЕКОФИН

 

Правителството одобри позицията на страната ни за заседанието на Съвета на Европейския съюз по икономически и финансови въпроси, което ще се проведе на 23 януари в Брюксел. На него Българското председателство ще представи работната си програма, а Комисията – приетия на 6 декември м. г. пакет по задълбочаване на Икономическия и паричен съюз, по който ще се проведе дебат. В рамките на дневния ред предстои да бъдат одобрени заключения на Съвета във връзка с Европейския семестър за 2018 г. и да се приеме препоръка по отношение на икономическата политика на еврозоната. Предвидена е и дискусия за прилагането на плана за действие за справяне с необслужваните кредити в Европа.

Министерският съвет се запозна и с резултатите от проведени в Брюксел четири заседания на Съвета на ЕС.

Съветът по конкурентоспособност (вътрешен пазар, индустрия, научни изследвания и космическо пространство) заседава на 30 ноември и 1 декември. Министрите на икономиката от държавите членки приеха общ подход по предложението за създаване на единен цифров портал за предоставяне на информация, като основа за водене на преговори с Европейския парламент. Предложението е важна стъпка към цифровизацията на услугите в публичния сектор и изграждането на цифрова Европа. Министрите обсъдиха и какви да бъдат средносрочните и дългосрочните цели на индустриалната политика на ЕС. Приоритетите, които ще бъдат заложени в стратегията, са: насърчаване на цифровизацията и въвеждането на иновации в предприятията, подобряване на бизнес средата за малките и средните предприятия, разширяване присъствието на европейски предприятия на международните пазари, определяне на измерима цел от над 20% цял на индустрията от БВП на ЕС в новата индустриална стратегия и др. Съветът обсъди също бъдещите действия по отношение на Програмата на ЕС за космическо пространство.

В рамките на Съвета ЕКОФИН, проведен на 5 декември, беше обсъден пакетът за укрепване на Банковия съюз. Комисията представи законодателно предложение по темата за административно сътрудничество при ДДС. Приети бяха и Заключения на Съвета относно данъчното облагане на печалбите от цифровата икономика и относно списъка на ЕС на юрисдикциите, неоказващи съдействие за данъчни цели.

Съветът „Правосъдие и вътрешни работи“, проведен на 7 декември във формат „Вътрешни работи“, обсъди регламента за eu-LISA (Европейската агенция за оперативното управление на широкомащабни информационни системи), оперативната съвместимост на информационните системи на ЕС, реформата в областта на убежището, противодействието на радикализацията, вкл. в Интернет, както и сътрудничеството между мисиите по линия на Общата политика за сигурност и отбрана и агенциите по линия на ПВР.

На заседанието на Съвета по земеделие и рибарство, проведено на 11 и 12 декември, Комисията представи своето Съобщение относно бъдещето на прехраната и земеделието, в което се очертават насоките на визията й за бъдещата обща селскостопанска политика след 2020 г. Министрите се съгласиха като цяло, че основните характеристики и стълбовата структура на ОСП трябва да бъдат запазени. Те подчертаха значението на адекватното финансиране на ОСП от бюджета на ЕС и потвърдиха необходимостта от продължаване на директните плащания. Министрите се противопоставиха на идеята за съфинансиране на Първи стълб (Обща организация на пазарите на селскостопански продукти) с цел гарантиране на равни условия.

 

 

В община Гърмен ще бъдат проучвани възможностите за добив

на скалнооблицовъчни материали

 

Правителството одобри издаването на разрешени на ЕТ „Ясен Райков-2012“ за проучване на скалнооблицовъчни материали в площта „Симона“. Теренът се намира в землищата на селата Хвостяне и Долно Дряново в община Гърмен.

Проучвателните дейности ще се осъществяват 18 месеца, като инвестициите ще са близо 27 хил. лв. Проучването ще се извършва за сметка на титуляра на разрешението и при спазване на всички ограничения, наложени от законодателството. Той ще заплати нормативно определената такса за площ, а за обезпечаване на задълженията по опазване на околната среда и земите ще представи банкова гаранция, валидна за целия срок на договора.

 

 
Прецизират се текстове в Закона за подпомагане

на земеделските производители

 

Правителството одобри проект за изменения в Закона за подпомагане на земеделските производители и предлага на Народното събрание да го приеме.

Промените прецизират текстове в Закона, които се отнасят до подаването на общо заявление за подпомагане. Включва се разпоредба за извършване на проверки от страна на Държавен фонд „Земеделие“ – Разплащателна агенция за изкуствено създадени условия за подпомагане от страна на бенефициентите по всички схеми за подпомагане.

С промените се гарантира и по-голям достъп до предоставената обществена информация, като се предвижда заповедта на министъра на земеделието, храните и горите за одобряване на окончателния слой „Площи, допустими за подпомагане“ да бъде публикувана, освен на официалния сайт на Министерството на земеделието, храните и горите, и в „Държавен вестник“.

 

 

Промени в Закона за Селскостопанската академия целят по-добра връзка с бизнеса и потребителите

на научно-приложни продукти

 

Правителството одобри промени в Закона за Селскостопанската академия и предлага на Народното събрание да ги приеме. Тяхната цел е да се постигне по-добра връзка на работата на ССА с бизнеса и потребителите на научно-приложни продукти.

Съгласно предлаганите изменения, представители на браншови организации ще участват в Управителния съвет на ССА, както и в координационните съвети на центровете за изследвания и иновации. Разписан е специален ред за осъществяване на взаимодействие с бизнеса при изпълнение на научни и научно-приложни проекти.

С промените се цели и въвеждане на финансова самостоятелност при управлението на паричните средства, определяне на параметрите на изразходване на средствата, създаване на иновационни центрове и оптимизиране на структурата на Академията. Предвижда се значително увеличение на собствените приходи, с което ще се оптимизира и стабилизира научната, научно-приложната и експериментално-производствената дейности, както и ще се осигурят допълнителни работни места. Възможността да се получава възнаграждение, базирано на положения труд, ще доведе до по-висока активност на работещите в системата на Селскостопанската академия. Финансовата промяна предполага по-добра мотивация за работа на служителите и за създаване на качествен продукт.

Заложено е част от опитните станции, които са държавни предприятия, да станат структурни звена на институти, други, които са уникални по своята същност, да се превърнат в научни центрове, а тези, които се занимават основно със земеделие, да бъдат обединени в едно държавно предприятие чрез сливане. По този начин ще се повиши възможността им за участие в програми за модернизиране и развитие като демонстрационни и образователни структури на институтите.

 

 

Одобрена е Наредба за съществените изисквания

и оценяване на съответствието на уредите, захранвани с газово гориво

 

Правителството одобри Наредба за съществените изисквания и оценяване на съответствието на уредите, захранвани с газово гориво.

С Наредбата се осигурява прилагането на Регламент (ЕС) 2016/426 относно уредите, захранвани с газово гориво. Той уеднаквява подхода към уреди и устройства по отношение на изискването за нанасяне на маркировката „СЕ“ и съставяне на ЕС декларация за съответствие. Уредите и устройствата, които ще продължат да се предлагат на пазара след 21 април 2018 г., ще трябва да преминат ново оценяване на съответствието съгласно изискванията на Регламента.

Въвежда се ново задължение за производителите, вносителите и дистрибуторите – осигуряване на проследимост на уредите и устройствата. Те ще трябва да поддържат информация за всеки икономически оператор, който им е доставил даден уред или дадено устройство, и за всеки икономически оператор, на когото те са доставили даден уред или дадено устройство. Тази информация трябва да е налична за срок от 10 години от датата на доставката.

Наредба регламентира изискванията и критериите за ВиК операторите и квалификацията

на персонала им

 

Правителството прие Наредба за изискванията и критериите за ВиК операторите и квалификацията па персонала им, с която се цели уеднаквяване па правилата за предоставяните от тях услуги и повишаване на качеството им.

В наредбата са определени основните критерии, на които следва да отговарят ВиК операторите по отношение на ефективността на приходите, внедряване на система за управление на качеството, както и необходимата техника за извършване на дейността им.

Конкретизирани са минималните професионални и квалификационни изисквания към управленския, техническия и стопанско-административния персонал и изисквания за повишаване на квалификацията на служителите във ВиК дружествата, както и условията и редът за провеждане па обучението им, с оглед на подобряване на качеството на предоставяните ВиК услуги на потребителите. С регламентиране на изисквания за повишаване на квалификацията на работещите във ВиК дружествата се цели и оптимизиране дейностите при предоставяне на услугите по доставяне на вода на потребителите и отвеждане и пречистване на отпадъчни води.

ВиК операторите трябва да изпълнят изискванията по Глава втора „Изисквания и критерии, на които трябва да отговарят ВиК операторите“ до 31 декември 2019 г. Указания но прилагането й ще бъдат давани от министъра на регионалното развитие и благоустройството.

 

 

Приета е Наредба за формата и съдържанието

на документите за издаване на разрешение

за предоставяне на пазара на биоцид

или на група биоциди

 

Правителството прие Наредба за формата и съдържанието на документите, необходими за издаване на разрешение за предоставяне на пазара на биоцид или на група биоциди по чл. 18 от Закона за защита от вредното въздействие на химичните вещества и смеси (ЗЗВВХВС). С приемането на документа подзаконовата нормативна рамка се привежда в съответствие с измененията и допълненията на Закона.

В случаите по чл. 18 от ЗЗВВХВС, към документите, които заявителите подават в Министерство на здравеопазването за издаване на разрешение за предоставяне на пазара на биоцид, трябва да приложат техническо досие на биоцида. Неговата форма и съдържание, както и тези на документите, представени от заявителя за издаване на разрешение и съответните разрешения, се определят с наредба на Министерския съвет.

Към настоящия момент изискванията към техническото досие, необходимо за издаване на разрешение на биоцид са регламентирани в Наредба, приета на отпаднало правно основание. С приетата днес Наредбата се осигурява възможност на юридически лица, заявители на съответната административна услуга, за достъп до актуални изисквания към документите, необходими за издаване на разрешение за предоставяне на пазара на биоцид.

 

 

Военнослужещи ще може да се обучават и задочно за придобиване на бакалавърска степен

по професията „офицер за тактическо ниво

на управление“

 

Правителството одобри промени в Наредбата за държавните изисквания за придобиване на висше образование на образователно-квалификационна степен „бакалавър“ в професионално направление „Военно дело“ по специалностите от регулираните професии „офицер за тактическо ниво на управление“. Промяната позволява войници/матроси, сержанти/старшини и офицерски кандидати да се обучават и в задочна форма. Причината е в спецификата на тяхната работа, която изключва възможността за редовна форма на обучение във висшите военни училища.

Допълва се и Наредбата за държавните изисквания за придобиване на висше образование на образователно-квалификационна степен „магистър“ в професионално направление „Военно дело“ по специалностите от регулираните професии „офицер за оперативно ниво на управление“ и „офицер за стратегическо ръководство на отбраната и въоръжените сили“. Целта е да се изчистят неточности по прилагането й.

 

 

Ще бъде оттеглена съдебна жалба

от името на държавата

 

Правителството прие решение, с което дава съгласие да бъде оттеглена въззивна жалба на държавата срещу съдебно решение, с което се признава правото на собственост на „Авиокомпания Хемус Ер“ ЕАД върху части от поземлен имот в местността „Летищен комплекс – София“.

Прекратяването на съдебния спор ще даде възможност да се изпълни инвестиционен проект по Закона за насърчаване на инвестициите на „Луфтханза Техник София“ ООД и „България Ер Меинтенанс“ ЕАД.

 

 

Отпада събирането на някои хартиени документи, изисквани по Закона за устройство на територията

 

Правителството предлага промени в Закона за устройство на територията, които водят до отпадане на изискването за представяне на някои официални удостоверителни документи на хартиен носител. Това са част от мерките на кабинета за намаляване на административната тежест върху гражданите и бизнеса.

Конкретната промяна е предвидена в чл. 167 – да отпадне изискването при издаване от началника на ДНСК на удостоверение за извършване на дейностите по чл. 166, ал. 1, т. 1 от ЗУТ да се представя на хартиен носител документ за признаване на придобито висше образование в чуждестранни висши училища, издаван от Националния център за информация и документация. Удостоверението ще се набавя по служебен път.

 

 

100 нови социални услуги за хора с увреждания

ще бъдат създадени до 2021 г.

 

100 нови социални услуги в общността за над 2000 лица с увреждания и възрастни, които не могат да се обслужват сами, ще бъдат създадени до 2021 г. Това предвижда Планът за изпълнение на Националната стратегия за дългосрочна грижа за периода 2018-2021 г., който беше одобрен от правителството. Над 30 000 души с увреждания и възрастни хора ще могат да ползват патронажна грижа и социални услуги в домашна среда – личен асистент, социален асистент и домашен помощник, през следващите четири години.

Основната цел на плана е да се подобри качеството на живот и възможностите за социално включване на хората с увреждания и възрастните хора чрез осигуряване на мрежа от услуги и мерки за подкрепа в общността. Документът включва мерки за управление на социални предприятия за насърчаване на трудовата заетост на хората с увреждания, подобряване на нормативната уредба и ефективността на системата за дългосрочна грижа и обучения за повишаване на капацитета на специалистите в тази област.

Включени са и дейности за закриване на 10 специализирани институции за лица с психични разстройства и умствена изостаналост с недобри условия на живот. От тях ще бъдат изведени над 700 потребители, за които ще се осигури качествена грижа чрез осигуряване на социални услуги в общността, включително и от резидентен тип.

Финансирането на мерките по плана ще е по линия на оперативните програми „Развитие на човешките ресурси“ и „Региони в растеж“ и от държавния бюджет.

 

 

Финансово е осигурено изпълнението

на капиталовата програма на ДА „Държавен резерв и военновременни запаси“

 

Министерският съвет одобри допълнителни разходи по бюджета на Държавната агенция „Държавен резерв и военновременни запаси“ за 2018 г. в размер на 108 млн. лв.

Средствата са за изпълнение на дейности, предвидени в Инвестиционната програма 2018-2022 г. на държавната агенция. Те ще бъдат използвани за реконструкция, основен, текущ и авариен ремонт на предоставени й бази, предназначени за съхранение на горива, зърнени храни, медицински и индустриални запаси.

 

 

С 2,91 млрд. лева ще се финансират земеделски програми през 2018 г.

 

Правителството прие решение за утвърждаване на годишните разчети на сметката за средствата от Европейския съюз на Държавен фонд „Земеделие“ за 2018 г. Планирани са общо 2,91 млрд. лева за финансиране на директните плащания на площ, пазарните мерки, Програмата за развитие на селските райони и Програмата за морско дело и рибарство. От тях 2 636 703 700 лв. са за сметка на ЕС и 275 890 800 лева – от националния бюджет.

857,9 млн. лв. са предвидени за развитие на селските райони. Основно плащанията ще се насочени по мярка 4 „Инвестиции в материални активи”, мярка 6 „Развитие на стопанството и стопанската дейност“, мярка 7 „Основни услуги и обновяване на селата в селските райони“ и мярка 19 ЛИДЕР.

По линия на директните плащания са заложени 319,8 млн. лв., които ще обхващат направленията агроекология и климат, биологично земеделие и Натура 2000. 1 551,4 млн. лв. са определени по схемата за единно плащане на площ, както и за обвързани с производството плащания за животни, плодове, зеленчуци и други. По Програмата за морско дело и рибарство 2014-2020 г. са разчетени 38,3 млн. лв. по мерките 1.7 „Добавена стойност, качество на продуктите и използване на нежелания улов”, 1.8 „Инвестиции за подобрение на инфраструктурата в рибарските пристанища“ и 2.2 „Продуктивни инвестиции в аквакултура”, мярка 4.2 „Изпълнение на стратегиите за ВОМР“ и мярка 5.4 “Преработване на продуктите от  риболов и аквакултури“.

145,2 млн. лв. са предвидени за пазарни мерки, включително и за Националната програма по пчеларство, схема „Училищен плод”, схема „Училищно мляко“, Националната програма за подпомагане на лозаро-винарския сектор, преструктуриране на лозовите масиви, промоционални програми, възстановявания при износ и други схеми.
Коментирай

Вашият имейл адрес няма да бъде публикуван. Задължителните полета са отбелязани с *