МИНИСТЪР ПЕТЪР СТОЯНОВИЧ ЩЕ ОТКРИЕ ИНФОРМАЦИОНЕН ДЕН ЗА ПРЕДСТАВЯНЕ НА ПРОГРАМА БГ08 „КУЛТУРНО НАСЛЕДСТВО И СЪВРЕМЕННИ ИЗКУСТВА” В ГР. ЛОВЕЧ – www.359news.bg

МИНИСТЪР ПЕТЪР СТОЯНОВИЧ ЩЕ ОТКРИЕ ИНФОРМАЦИОНЕН ДЕН ЗА ПРЕДСТАВЯНЕ НА ПРОГРАМА БГ08 „КУЛТУРНО НАСЛЕДСТВО И СЪВРЕМЕННИ ИЗКУСТВА” В ГР. ЛОВЕЧ

Информационен ден за представяне на програма БГ08 „Културно наследство и съвременни изкуства” и обявения прием на проектни предложения по нея ще се проведе на 10 май т.г. /събота/ от 12:30 ч. в залата на Община Ловеч. Събитието ще бъде официално открито от д-р Петър Стоянович, министър на културата. 

   Програма БГ08 „Културно наследство и съвременни изкуства“ е съфинансирана от Финансовия механизъм на Европейското икономическо пространство (2009-2014). Страните донори по Финансовия механизъм на Европейското икономическо пространство са Исландия, Княжество Лихтенщайн и Кралство Норвегия. Общият бюджет на Програмата за България е 16 470 588 евро. По време на информационния ден ще бъдат представени целите, мерките за подпомагане, както и добри европейски практики. Министерство на културата кани всички желаещи за участие в събитието. 

   Програма БГ08 „Културно наследство и съвременни изкуства“ има за цел съхраняване на културното наследство за бъдещите поколения, принос към културния обмен, културния диалог и културното многообразие, укрепване на двустранните отношения, популяризиране на материалното и нематериалното наследство на България и осигуряване на широка обществена достъпност. От възможността да представят проектни предложения и да получат финансиране по програмата могат да се възползват български публични институции, държавни културни институти, регионална или местна власт, държавни университети, както и други публичноправни органи, отговарящи на изискванията за допустимост. 

   В рамките на информационния ден в Ловеч ще бъдат представени: Мярка 1 „Реставриране, обновяване и опазване на културнотонаследство”, Мярка 2 „Документиране на културната история”, Мярка 3 „Достъпност на културното наследство за обществеността” и Мярка А на Двустранния фонд. 

   Програмен оператор на Програма БГ08 е Министерство на културата. За допълнителна информация: info@culture-eea-bg.org, www.culture-eea-bg.org

Мерките за подпомагане по програмата са следните:
   Мярка 1 “Реставриране, обновяване и опазване на културното наследство”: Мярката е насочена към реновиране, рехабилитиране и възстановяване на сгради от културното наследство, обновяване чрез интерактивни технологии на изложбени пространства и платформи, дейности за предпазване на пространства от културното наследство и превръщането им в музеи на открито. Общият бюджет по мярката е в размер на 7 106 470 евро. 19 май 2014 г. е крайният срок за подаване на проектни предложения по мярка 1. 

   Мярка 2 “Документиране на културната история”: Мярката е насочена към проектни идеи за конвертиране на обекти с културна стойност в дигитален формат за първи път, създаване на дигитални центрове за културното наследство в институти в областта на културата или университети. Общият бюджет по мярката е в размер на 2 935 000 евро. 19 май 2014 г. е крайният срок за подаване на проектни предложения по мярка 2. 

   Мярка 3 “Достъпност на културното наследство за обществеността”: Мярката е насочена към улесняване на достъпността до музеи и културни центрове, отваряне за посетители на сгради с културна стойност, създаване на нови дигитални съдържания в Интернет в областта на културното наследство. Общият бюджет по мярката е в размер на 1 594 412 евро. 19 май 2014 г. е крайният срок за подаване на проектни предложения по мярка 3. 

   Покана за набиране на заявления за финансиране на дейности по „Фонд за двустранни взаимоотношения по програма БГ08”: По поканата ще бъдат финансирани участия в работни срещи, конференции, закупуване на данни и т.н. на потенциални бенефициенти с оглед подпомагане процеса на изготвяне на проектни предложения по мярка 1, мярка 2, мярка 3 по програма БГ08. 

   На 30. 04. 2014 г. приключи обявеният прием на поекти по четвъртата мярка – Малка грантова схема: “Представяне и достигане до широката общественост на съвременното изкуство и култура” – бюджет 788 235 евро. Схемата е насочена към реализиране на нови изложби и събития, свързани със съвременното изкуство. След проявен изключителен интерес от страна на потенциалните бенефициенти, по Малка грантова схема са постъпили общо 201 проектни предложения. 

http://mc.government.bg/
Коментирай

Вашият имейл адрес няма да бъде публикуван. Задължителните полета са отбелязани с *